PRAKTYKI DLA KANDYDATÓW NA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Nasza firma w odpowiedzi na własne potrzeby podjęła się prowadzenia indywidualnych praktyk zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości dla absolwentów uczelni wyższych z obszaru województwa śląskiego i województw ościennych.
W szybkim jednak tempie popularność ich wzrosła i obecnie corocznie posiadamy kilkunastu absolwentów praktyk, z których część ukończyła pozytywnie egzamin państwowy i uzyskała uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego.
Zasób kadrowy Firmy obecnie tworzą rzeczoznawcy majątkowi, aplikanci ubiegający się o nadanie uprawnień oraz praktykanci. Potencjał ten wciąż jest wzbogacany o nowych pracowników posiadających kwalifikacje z dziedziny wycen nieruchomości oraz pracowników naukowych.
Praktyki prowadzone są zgodnie z wymogiem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. zgodnie z art. 177, ust. 5, ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Cel praktyki

Podstawowym celem praktyk jest nabycie przez uczestników praktycznej wiedzy z zakresu różnych metod wyceny nieruchomości oraz przygotowanie do zdania przed Państwową Komisją Egzaminacyjną (w ramach postępowania kwalifikacyjnego) egzaminu niezbędnego do uzyskania licencji rzeczoznawcy majątkowego. Warunkami umożliwiającymi przystąpienie do tego egzaminu jest ukończenie podyplomowych studiów z zakresu wyceny nieruchomości i odbycie praktyk zawodowych.

Zespół prowadzący

Czynności w ramach praktyki zawodowej kandydat wykonuje pod kierunkiem osoby uprawnionej spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu. W naszej Firmie do prowadzenia praktyki zawodowej został powołany zespół kilkunastoosobowy, składający się z doświadczonych rzeczoznawców majątkowych stanowiących fundament prowadzonych praktyk, początkujących rzeczoznawców mogących się podzielić wiedzą dotycząca egzaminu oraz pracowników naukowych służących pomocą merytoryczną.

Organizacja praktyk
Praktyki prowadzone są w systemie mieszanym tj. w godzinach popołudniowych w tygodniu oraz w soboty. Szereg spraw załatwia się drogą korespondencyjną, co zdecydowanie oszczędza czas naszych praktykantów. Terminy i godziny spotkań są każdorazowo konsultowane z wszystkimi uczestnikami praktyk. Zakłada się również przerwę urlopową w okresie wakacyjnym.
W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do rozpoczęcia praktyk zawodowych na Rzeczoznawcę Majątkowego w naszej firmie.
Praktykant sporządza 6 projektów operatów szacunkowych spośród niżej wymienionych w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy:

 1. nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
 2. nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
 3. nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
 4. budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
 5. nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
 6. nieruchomości rolnej lub leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,
 7. nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
 8. nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego;

Aby rozpocząć praktykę zawodową należy złożyć w siedzibie naszej firmy wymienione niżej dokumenty oraz dokonać następujących opłat:

 1. Wypełniony formularz wniosku o odbycie praktyk i wydanie dziennika
 2. Oświadczenie o spełnianiu przez kandydata warunków umożliwiających przystąpienie do praktyki zawodowej
 3. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia świadectwa ukończenia studiów wyższych oraz studiów podyplomowych
 4. Potwierdzenie wpłaty:
 • na konto Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych,
  nr konta: 85 1020 2313 0000 3902 0133 6908 – Opłata za czynności administracyjne – 600,00 zł,
 • na konto Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych,
  nr konta: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 – Opłata za wydanie dziennika praktyk – 128,15 zł,

Opłatę z tytułu odbycia praktyki zawodowej należy uiścić po podpisaniu umowy – koszt 2 350,00 zł.

Zainteresowanym udziałem w praktykach wszelkich informacji udziela oraz przyjmuje zgłoszenia i wnioski:

Aleksandra Szymeczko
tel. 32/241-24-51 do 57 wew. 160
kom. 500-084-626
e-mail: a.szymeczko@budoserwis.com.pl

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o odbycie praktyk i wydanie dziennika

Oświadczenie o spełnianiu przez kandydata warunków umożliwiających przystąpienie do praktyki zawodowej