Wyceny

Świadczymy usługi w następującym zakresie:

 • wyceny akcji/udziałów spółek, zorganizowanych części przedsiębiorstw
 • wyceny wartości godziwej zgodnie z MSSF/MSR
 • wyceny znaków towarowych, know-how oraz innych wartości niematerialnych i prawnych
 • wyceny nieruchomości gruntowych, budynkowych, lokalowych
 • wyceny budowli, w tym sieci, instalacji i obiektów inżynieryjnych
 • wyceny środków trwałych, w tym maszyn, urządzeń i pojazdów
 • wyceny służebności gruntowych i służebności przesyłu
 • wyceny szkód budowlanych i górniczych
 • wyceny złóż, hałd, wyrobisk górniczych
 • określenie wartości czynszu dzierżawnego
 • wyceny strat w plonach, zasiewach i uprawach
 • wyceny dla potrzeb postępowań sądowych, komorniczych i upadłościowych

Wykonujemy wyceny dla różnorodnych celów, m.in.:

 • dla potrzeb transakcji kapitałowych
 • dla potrzeb sprawozdań finansowych
 • w celu wniesienia aportem
 • w celu zabezpieczenia wierzytelności
 • dla potrzeb ubezpieczeniowych
 • dla potrzeb postępowań sądowych, komorniczych i upadłościowych
 • w celu sprzedaży, zamiany, darowizny
 • w celu ustalenia wartości odszkodowania
 • dla potrzeb ustalenia bądź aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
 • dla potrzeb określenia wysokości opłaty adiacenckiej i renty planistycznej

Budoserwis Z.U.H. Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów
Telefon: +48 32 241-24-51 do 57
Faks: +48 32 241-14-53
E-mail: budoserwis@budoserwis.com.pl

Klienci: